Loading...
Skip to main content
Dự thảo 2: Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
–––––––––––––––––

Số: …./2021/TT-TANDTC

(Dự thảo 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Hà Nội, ngày tháng năm 2021

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

–––––––––––––––––

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến,

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng….năm 2022.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án như sau:

a) Bổ sung cụm từ “Phòng xử án trực tuyến” vào cuối khoản 2.

b) Bổ sung khoản 4 như sau: Phòng xử án trực tuyến bao gồm: a) Điểm cầu trung tâm; b) Điểm cầu thành phần”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Công an;

- Hội Luật gia Việt Nam;

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Các PCA, các TP TANDTC;

- Các đơn vị thuộc TANDTC;

- Các TAND và TAQS các cấp;

- Công báo 02 bản (để đăng Công báo);
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH). A…

CHÁNH ÁN


Nguyễn Hoà Bình

Dự thảo 2: Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

Loại văn bản Thông tư
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 27/09/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến
File toàn văn Dự thảo 2: Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến.docx Tải về
2 Dự thảo 2 thôn tư về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến.docx Tải về

Dự thảo 2: Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 2609

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv