Skip to main content
Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
––––––––––––––

Số: /2015/TT-CA

Dự thảo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

 

THÔNG TƯ

Quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Điều 38, Điều 45 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 18 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nguyên tắc tổ chức Toà chuyên trách

1. Bảo đảm chuyên môn hoá việc giải quyết, xét xử của Toà án theo từng lĩnh vực xét xử nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, tạo điều kiện phân công, bố trí, sắp xếp, đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ Toà án; trường hợp tại Toà án không đủ điều kiện tổ chức Toà chuyên trách thì phải bố trí Thẩm phán chuyên trách.

2. Thực hiện đúng quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân về tên gọi, cơ cấu của Toà chuyên trách và quy định về chức năng, nhiệm vụ của Toà chuyên trách tại Điều 3 Nghị quyết này.

3. Bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị việc tổ chức Toà chuyên trách theo hướng dẫn tại Điều 2, Điều 4 Nghị quyết này.

Điều 2. Điều kiện tổ chức Toà chuyên trách

1. Việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phải đáp ứng được các điều kiện sau:

a) Về khối lượng công việc

Số lượng vụ việc thuộc thẩm quyền mà Toà chuyên trách thụ lý, giải quyết phải từ 100 vụ/năm trở lên.

b) Về biên chế

Mỗi Tòa chuyên trách có từ 05 người trở lên, trong đó số lượng Thẩm phán phải có từ 03 người trở lên, số lượng Thư ký Toà án có từ 02 người trở lên.

2. Trường hợp loại vụ việc mà Toà án thụ lý, giải quyết dưới 100 vụ/năm thì không tổ chức Toà chuyên trách nhưng phải bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của các Toà chuyên trách

1. Toà hình sự xét xử các vụ án hình sự, trừ các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Toà gia đình và người chưa thành niên; giải quyết việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân trừ trường hợp tại Toà án đó có tổ chức Toà xử lý hành chính.

2. Toà dân sự giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, trừ các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền của Toà gia đình và người chưa thành niên; giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành chính trừ trường hợp tại Tòa án đó có tổ chức Tòa kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính.

3. Toà kinh tế giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại; giải quyết việc phá sản.

4. Toà hành chính xét xử các vụ án hành chính.

5. Toà lao động giải quyết các vụ việc về lao động.

6. Toà gia đình và người chưa thành niên giải quyết các vụ việc như sau:

a) Các vụ án hình sự mà bị cáo là người chưa thành niên hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã thành niên nhưng người bị hại là người chưa thành niên bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những trẻ em, người chưa thành niên khác;

b) Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân đối với người chưa thành niên;

c) Các vụ việc dân sự và hôn nhân gia đình có liên quan đến quyền và lợi ích của người chưa thành niên về: ly hôn có tranh chấp về nuôi con; tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; tranh chấp về cấp dưỡng; yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Trường hợp tại Toà án không tổ chức Toà gia đình và người chưa thành niên thì phải bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

7. Toà xử lý hành chính giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân trừ những việc thuộc thẩm quyền của Toà gia đình và người chưa thành niên.

Điều 4. Trình tự, thủ tục tổ chức Toà chuyên trách

1. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào các điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách, rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ; xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án mình và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

2. Hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách gồm có:

a) Đề án tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh và Toà án nhân dân cấp huyện, trong đó nêu rõ sự cần thiết tổ chức Toà chuyên trách, cơ sở của việc đề xuất, số lượng Tòa chuyên trách cần tổ chức, tên các Toà chuyên trách, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phương án tổ chức nhân sự của từng Toà chuyên trách.

Đề án phải được Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua;

b) Văn bản đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện.

3. Hồ sơ đề nghị tổ chức Toà chuyên trách được gửi cho Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ).

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị tổ chức Toà chuyên trách, Vụ Tổ chức - Cán bộ Toà án nhân dân tối cao phải xem xét Hồ sơ đề nghị tổ chức Toà chuyên trách; nếu Hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì lập Tờ trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét, quyết định việc tổ chức Toà chuyên trách. Trường hợp Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định không tổ chức Tòa chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện thì Vụ Tổ chức - Cán bộ thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã trình đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách biết.

Điều 5. Tổ chức thực hiện quyết định tổ chức Toà chuyên trách

1. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức danh Chánh toà, Phó Chánh toà tại Toà án mình và các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ; phân công Thẩm phán, Thư ký Toà án công tác tại các Toà chuyên trách thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh.

2. Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện phân công Thẩm phán, Thư ký Toà án công tác tại các Toà chuyên trách thuộc Toà án mình và báo cáo Toà án nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Toà án nhân dân tối cao.

3. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phân công hồ sơ cho các Thẩm phán công tác tại Toà án mình theo nguyên tắc hồ sơ do Thẩm phán nào đang quản lý, giải quyết thì Thẩm phán đó tiếp tục giải quyết; đối với hồ sơ thụ lý mới thì do Thẩm phán của Toà chuyên trách mới được lập giải quyết.

4. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về việc tổ chức thực hiện quyết định tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án mình và Toà án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ gửi về Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để theo dõi, quản lý theo thẩm quyền.

Điều 6. Giải thể Toà chuyên trách

1. Các Toà chuyên trách không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư này trong 02 năm liên tiếp thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định giải thể.

2. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo và đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét giải thể các Toà chuyên trách của Toà án mình và các Toà án thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

3. Chánh toà, Phó Chánh toà tại Toà chuyên trách bị giải thể được hưởng nguyên phụ cấp chức vụ đến khi hết nhiệm kỳ.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày.... tháng.... năm 2015.

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương;

- Ban Nội chính trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ ;

- Công báo 02 bản (để đăng công báo);
- Lưu: VT (TANDTC, VKHXX).

 

CHÁNH ÁN
Trương Hoà Bình

 

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 13/07/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến
File toàn văn Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 371

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv