Skip to main content
Dự thảo Tờ trình về Thông tư của Chánh án TAND tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ

___________________

Số: /TTr-KHXX

(Dự thảo 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNH

Về Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Kính trình: Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002 thì trong cơ cấu tổ chức của các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) đều có 5 toà chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành chính; tuy nhiên, số lượng các vụ việc thuộc 5 lĩnh vực này không đồng đều ngay trong một Toà án nhân dân cấp tỉnh và giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh. Trên thực tế, số lượng các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình mà Tòa án phải giải quyết là rất lớn so với số lượng các vụ án lao động, hành chính, kinh doanh thương mại; có Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong năm không thụ lý vụ việc lao động nào nhưng vẫn có Tòa lao động. Việc tổ chức các Toà chuyên trách trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh một cách máy móc, cứng nhắc như vậy thể hiện sự cồng kềnh và chưa hợp lý trong cơ cấu bộ máy của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cơ cấu bộ máy của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) không được tổ chức theo lĩnh vực xét xử, nên khó khăn trong việc đầu tư, đào tạo chuyên ngành cho các Thẩm phán, cán bộ, công chức Toà án nhân dân cấp huyện, ảnh hưởng đến chất lượng công tác của Tòa án, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc đòi hỏi chuyên môn sâu và những kỹ năng nghiệp vụ đặc thù như các vụ việc về đất đai, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thương mại, các vụ việc có liên quan đến gia đình và người chưa thành niên. Để khắc phục những điểm hạn chế nêu trên, theo quy định tại Điều 38, Điều 45 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 thì về nguyên tắc tại Toà án nhân dân cấp tỉnh có thể có Toà hình sự, Toà dân sự, Toà hành chính, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà gia đình và người chưa thành niên; tại Toà án nhân dân cấp huyện có thể có Toà hình sự, Toà dân sự, Toà gia đình và người chưa thành niên, Toà xử lý hành chính. Việc tổ chức các Tòa chuyên trách cụ thể trong mỗi Tòa án nhân dân phải căn cứ vào yêu cầu, quy mô về công việc, thực tế xét xử và đội ngũ Thẩm phán, công chức của từng đơn vị Tòa án; ở những Toà án có khối lượng công việc lớn, biên chế nhiều thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định tổ chức Tòa chuyên trách để giải quyết; ở những khu vực có khối lượng công việc không nhiều thì không tổ chức Toà chuyên trách mà chỉ cần bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa chuyên trách.

Tuy nhiên, để triển khai thi hành các quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 về việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện thì cần phải xác định các nguyên tắc tổ chức Toà chuyên trách, điều kiện tổ chức Toà chuyên trách, trình tự, thủ tục tổ chức Toà chuyên trách để áp dụng thống nhất trong cả nước. Bên cạnh đó, Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 chỉ xác định thẩm quyền của Toà án mà không quy định nhiệm vụ cụ thể của từng Toà chuyên trách. Trong quá trình xây dựng các luật tố tụng, đa số các ý kiến đều đề nghị không quy định nhiệm vụ của các Toà chuyên trách trong các dự thảo luật tố tụng mà giao cho Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định nhiệm vụ cụ thể của các Toà chuyên trách.

Vì các lý do nêu trên, để việc tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện được thực hiện thống nhất thì việc xây dựng Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện là cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử đã triển khai nghiên cứu các quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; phối hợp với Vụ hợp tác quốc tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan; đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Trên cơ sở đó, Viện khoa học xét xử hoàn thiện dự thảo Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

III. VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ

Thông tư gồm 7 điều; cụ thể như sau:

Điều 1 - Nguyên tắc tổ chức Toà chuyên trách.

Điều này quy định về các nguyên tắc tổ chức Toà chuyên trách, theo đó, việc tổ chức Toà chuyên trách phải bảo đảm tính chuyên môn hoá trong việc giải quyết, xét xử của Toà án theo từng lĩnh vực xét xử; các Toà chuyên trách phải được tổ chức theo đúng tên gọi, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, trình tự, thủ tục quy định.

Điều 2 - Điều kiện tổ chức Toà chuyên trách.

Điều này quy định các điều kiện về khối lượng công việc, về biên chế để tổ chức Toà chuyên trách tại các Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện; việc bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết các loại vụ việc tại Toà án không tổ chức được Toà chuyên trách. Theo đó, số lượng vụ việc thuộc thẩm quyền mà Toà chuyên trách thụ lý, giải quyết phải từ 100 vụ/năm trở lên; mỗi Toà chuyên trách phải có từ 05 người trở lên, trong đó số lượng Thẩm phán phải có từ 03 người trở lên, số lượng Thư ký Toà án có từ 02 người trở lên. Việc xác định số lượng vụ việc thuộc thẩm quyền mà Toà chuyên trách thụ lý, giải quyết phải từ 100 vụ/năm trở lên dựa trên cơ sở mỗi Toà chuyên trách phải có tối thiểu 03 Thẩm phán, mỗi Thẩm phán phải giải quyết tối thiểu 03 vụ/tháng.

Điều 3 - Chức năng, nhiệm vụ của các Toà chuyên trách.

Điều này quy định về chức năng, nhiệm vụ của Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính, Toà gia đình và người chưa thành niên, Toà xử lý hành chính.

Điều 4 - Trình tự, thủ tục tổ chức Toà chuyên trách.

Điều này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức Toà chuyên trách từ khâu rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức Toà chuyên trách; lập hồ sơ đề nghị tổ chức Toà chuyên trách đến khi trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định tổ chức Toà chuyên trách.

Điều 5 - Tổ chức thực hiện quyết định tổ chức Toà chuyên trách.

Điều này quy định việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Toà chuyên trách; phân công Thẩm phán, Thư ký Toà án công tác tại các Toà chuyên trách; báo cáo việc tổ chức thực hiện quyết định tổ chức Toà chuyên trách.

Điều 6 - Giải thể Toà chuyên trách

Điều này quy định về điều kiện giải thể Toà chuyên trách; trách nhiệm của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh trong việc báo cáo và đề nghị với Chánh án Toà án nhân dân tối cao xem xét giải thể Toà chuyên trách; hậu quả của việc giải thể Toà chuyên trách.

Điều 7 - Hiệu lực thi hành

IV. VỀ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về điều kiện tổ chức Toà chuyên trách

Vấn đề này có 2 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng điều kiện tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh và Toà án nhân dân cấp huyện phải giống nhau, số lượng vụ việc mà Toà chuyên trách thụ lý, giải quyết phải từ 100 vụ/năm trở lên vì đây là số lượng vụ việc tối thiểu mà 03 Thẩm phán phải giải quyết trong vòng 01 năm.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng tính chất của các loại vụ việc tại Toà án nhân dân cấp tỉnh phức tạp hơn tính chất của các loại vụ việc tại Toà án nhân dân cấp huyện nên điều kiện về khối lượng công việc để tổ chức Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh phải khác so với Toà án nhân dân cấp huyện.

Viện khoa học xét xử đồng tình với loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện như tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư.

2. Về giải thể Toà chuyên trách

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng việc Chánh toà, Phó Chánh toà bị miễn nhiệm là do điều kiện khách quan chứ không phải do lỗi chủ quan của họ. Vì vậy, khi giải thể Toà chuyên trách thì Chánh toà, Phó Chánh toà bị miễn nhiệm chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà nhưng cần giữ nguyên phụ cấp trách nhiệm cho đến khi hết nhiệm kỳ để bảo đảm quyền lợi, đồng thời tạo tâm lý ổn định, yên tâm công tác cho họ.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng sau khi Toà chuyên trách bị giải thể thì Chánh toà, Phó Chánh toà bị miễn nhiệm chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà, đồng thời họ không được hưởng phụ cấp chức vụ nữa vì thực tế họ không đảm nhận chức vụ này.

Viện khoa học xét xử đồng tình với loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện như tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Thông tư.

Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện. Viện khoa học xét xử xin kính trình Đồng chí Chánh án xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT VKHXX.

 

VIỆN TRƯỞNG

Lê Văn Minh

Dự thảo Tờ trình về Thông tư của Chánh án TAND tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 13/07/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến
File toàn văn Dự thảo Tờ trình về Thông tư của Chánh án TAND tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về

Dự thảo Tờ trình về Thông tư của Chánh án TAND tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 508

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv