Skip to main content
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________________

Số: /BC-TANDTC

DỰ THẢO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 2009

BÁO CÁO

Đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay

–––––––––––

Căn cứ vào Nghị quyết số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và Nghị quyết số 1075/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện Dự thảo Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay. Thay mặt Ban soạn thảo, Toà án nhân dân tối cao xin kính trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội bản Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay.

Sau khi Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành Ban soạn thảo đánh gia Pháp lệnh này sẽ có những tác động tích cực chủ yếu sau đây:

1. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay được xây dựng phù hợp với đường lối của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay được thông qua có nội dung phù hợp với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cùng với các quy phạm pháp luật hiện hành, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay được thông qua sẽ góp phần hình thành nên khung pháp lý đồng bộ về bắt giữ tàu bay, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Toà án cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành các quy định của pháp luật về bắt giữ tầu bay.

2. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay được thông qua sẽ góp phần nâng cao an toàn pháp lý trong giao dịch dân sự nói chung và giao dịch được bảo đảm bằng tàu bay nói riêng. Đồng thời các quy định của Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trước các hành vi xâm phạm. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay có hiệu lực thi hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình có liên quan đến tàu bay.

3. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, Ban soạn thảo đã nghiên cứu những đặc điểm kinh tế, xã hội của Việt Nam để quy định trong Dự thảo Pháp lệnh. Do vậy, các quy định của Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay sẽ có tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay. Về cơ bản Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay được thông qua sẽ có tác động tích cực đến kinh tế, xã hội, đặc biệt là tác động tích cực của Pháp lệnh trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, thúc đẩy thương mại trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các quy định của Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay còn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường. Việc bắt giữ tầu bay trong một số trường hợp nhất định sẽ có tác dụng ngăn chặn những hành vi xâm hại đến môi trường, hạn chế có hiệu quả những tác động xấu đến môi trường. Đồng thời các quy định của Pháp lệnh còn là cơ sở pháp lý để giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại cho môi trường do tầu bay gây ra.

4. Do chưa có một thủ tục nào quy định về việc Tòa án bắt giữ tàu bay, cho nên thực tiễn công tác xét xử của ngành Toà án trong thời gian qua cho thấy Tòa án nhân dân các cấp chưa thụ lý vụ việc nào liên quan đến yêu cầu bắt giữ tầu bay. Vì vậy khi Pháp lệnh được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng và hiệu quả để bảo đảm cho việc áp dụng pháp luật về bắt giữ tầu bay được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Đáp ứng được tốt hơn các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bắt giữ tàu bay.

Bên cạnh những tác động tích cực của Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay, việc Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay có hiệu lực thi hành cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với thẩm phán, cán bộ Tòa án cũng như cán bộ, công chức các cơ quan liên quan vì bắt giữ tầu bay là một công việc phức tạp, đòi hỏi cơ quan, cán bộ giải quyết phải có kiến thức nhất định trong lĩnh vực hàng không dân dụng đồng thời phải có hiểu biết không chỉ pháp luật trong nước mà cả pháp luật nước ngoài. Trong khi đó thủ tục bắt giữ tầu bay có thời gian rất ngắn, đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Trên đây Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay, Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

 

CHÁNH ÁN TANDTC

TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BAY

Trương Hòa Bình

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay

Loại văn bản
Cơ quan soạn thảo
Toà án nhân dân tối cao
Ngày soạn thảo 14/07/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến
File toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tầu bay

Góp ý dự thảo

Nội dung góp của bạn đã được gửi đi thành công! Xin cảm ơn.
Lượt xem: 70

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv