Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Truyền hình Toà án nhân dân số 54: Chiến lược cải cách tư pháp trong TAND định hướng đến năm 2030

(TRUYỀN HÌNH TAND) - Toà án nhân dân là thiết chế cấu thành đặc biệt quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là nét đặc trưng nổi bật của hệ thống chính trị và tư pháp Việt Nam, là sự lựa chọn theo logic của lịch sử, của khoa học và thực tiễn. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công cuộc cải cách tư pháp.


ácdscv