Skip to main content

Tin hoạt động

Nội dung phiên họp tháng 02/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 02 năm 2021, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để thực hiện công tác xây dựng pháp luật, phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 98: Triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC triển khai và đề xuất với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân


ácdscv